2014. X. 20.

◄• Alprogramok

◄• A Nemzeti Agykutatási Program ’A’ alprogramja


I. PILLÉR: Felfedező kutatások

 

Feladatok - kutatási projektek száma: 18

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 6

 

 

Feladat sorszáma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése

Feladat szakmai tartalma

 

 

Vezető kutató

 

 

Megítélt támogatás

(MFt)

1

MTA KOKI

A mediális talamusz magvak szerepe a pozitív és negatív érzelmi viselkedésben

Összehangolt anatómiai, fiziológiai és viselkedéstani kísérletek végrehajtása a mediális talamusz és a hozzá kapcsolódó agyterületeken. A rágcsáló és humán talamusz összehasonlító elemzése

Dr. Acsády László

100

2

MTA KOKI

A gyulladás szerepe a cerebrális iszkémia során

Azt vizsgálják, hogy milyen mechanizmusokon ke-resztül befolyásolja a gyulladás, ezen belül az egyik fő gyulladást okozó fehérje, az interleukin-1, a stroke során kialakuló agyi károsodást

Dr. Dénes Ádám

60

3

MTA KOKI

Neuronális plaszticitás és az energiaháztartás kapcsolata

Az arcuato-paraventrikuláris pálya plaszticitásának energiaháztartás szabályozásában betöltött szerepének tanulmányozása

Dr. Fekete Csaba

100

4

MTA KOKI

Pajzsmirigyhormon-függő agyi folyamatok szabályozásának vizsgálata

A pajzsmirigyhormonok az agy működésének kulcs-fontosságú tényezői.  A cél olyan szabályozó mecha-nizmusok feltárása, amelyek pajzsmirigyhormon-függő idegrendszeri folyamatok hátterében állnak

Dr. Gereben Balázs

100

5

MTA KOKI

Szinaptikus hatások átmeneti megsokszorozódása

Élettanilag előforduló aktivitás mintázatok követ-kezményeként az egyedi hippokampális idegsejtek szinaptikus hatása erőteljesen átrendeződik a munkamemória-folyamatok időablakában

Dr. Szabadics János

57

6

MTA TTK

Betegség-spcifikusiPS sejtek előállításának előkészítése neurológiai betegségek modellezéséhez

A humán betegmintákból iPSsejtek létrehozása, azok idegi irányba történő differenciációja a korábban kidolgozott és optimalizált protokollok alapján, a kapott fenotípusok összehasonlítása.

Dr. Homolya László

209

7

DE

Kontúr-integráció neurális alapja a primer látókéregben

A primer látókéreg vizuális kontúr integrációs folyamataiban részt vevő horizontális „long-range” neuronális összeköttetéseinek vizsgálata képalkotó-, elektrofiziológiai- és anatómiai módszerekkel

Dr. Kisvárday Zoltán

77

8

DE

Fájdalom feldolgozó gerincvelői neuronhálózatok fejlődése, molekuláris és celluláris szerveződése

Meg határozzák a gerincvelői fájdalom feldolgozó és csillapító neuronális mechanizmusokban szere-pet játszó pre- és posztszinaptikus gátlás és endo-cannabinoid szignalizáció molekuláris apparátusát. Feltárják, a gerincvelő felületes hátsó szarvi serkentő és gátló neuronok fejlődését, és azt, hogy hogyan alakítják ki a fájdalom feldolgozó gerincvelői neuron hálózatokat

Dr. Mészár Zoltán

178

9

DE

Egy új, neuron specifikus arginin-metiltranszferáz, a PRMT8, molekuláris-, sejt-szintű és in vivo karakterizálása

A projekt részeként létrehozunk PRMT8 ellenes antitestet és vizsgáljuk a PRMT8 előfordulását különböző agyterületeken. Karakterizáljuk a PRMT8-hiányos egerek idegrendszerét mind morfológiai, mind molekuláris szinten

Dr. Nagy László, Dr. SImándi Zoltán

20

10

DE

Az endokannabinoid szignalizáció összetett hatásainak vizsgálata egér nucleus pedunculopontinuson

A PPN a retikuláris aktivációs rendszer kolinerg ága, ami az alvás-ébrenlét szabályozásában jelentős sze-repet játszik.  Az itt érvényesülő endokannabinoid szignalizációt tervezik vizsgálni funkcionális és mor-fológiai módszerekkel, transzgén egértörzseken.

Dr. Pál Balázs

18

11

PTE

A binokuláris információ párhuzamos feldolgozása az emlős agyban

Megvizsgáljuk, hogy a binokuláris látási funkciókban két párhuzamos funcionálisan elkülöníthető agyi feldolgozó rendszer miként vesz részt

Dr. Buzás Péter, Dr. Jandó Gábor

100

12

PTE

A nem-konvenciális szignalizációs rendszerek vizsgálata a retina fejlődése és öregedése során

A PACAP, BDNF, FGF és targetjeik tanulmányozása a posztnatális retina fejlődésében és öregedésében. A PAC1R izoformák és a PACAP öregedésellenes hatásának vizsgálata. A connexinek és microRNS-vezérelt szabályozásuk.

Dr. Gábriel Róbert

99

13

SZTE

A neurovaszkuláris diszfunkció szerepe a hipoxiás/iszkémiás agykárosodásban

Az újszülöttkori valamint az időskorban kialakuló hipoxiás/iszkémiás agykárosodás során kialakuló neurovaszkuláris diszfunkció komplex vizsgálata klinikai transzlációra alkalmas állatmodelleken.

Dr. Domoki Ferenc

48

14

SZTE

Lokalizációs mikroszkópia, idegtudományi alkalmazásokban

Célunk, egy lokalizációs elven működő nagy térbeli feloldású fluoreszenciás mikroszkóp megépítése és fejlesztése az idegtudományban fontos, sűrűn festett, vastag minták (agyi metszetek stb.) három-dimenziós leképezéséhez

Dr. Erdélyi Miklós

152

15

SZTE

Alternatív látópályák vizsgálata az emlősagyban, különös tekin-tettel a törzsdúcok szerepére.

Fő cél az emlősagyban levő felszálló tectofugalis vizuális pályarendszer és a hozzá szorosan kapcsoló-dó törzsdúcrendszer multiszenzoros és szenzomo-toros működéseinek elektrofiziológiai vizsgálata.

Dr. Nagy Attila

56

16

SZTE

Neuronális mielinizáció és nitrogén monoxid dinamika vizsgálata CARS (coherent anti-Stokes Raman scattering) mikroszkópiával

Koherens anti-Stokes Raman mikroszkóp prototípus elkészítése, alkalmazása agyszelet preparátumon: fiziológiás és patológiás mielin struktúrák kvalitatív jellemzése, nitrogén monoxid detekciója, dinamika és hatás vizsgálat.

Dr. Molnár Gábor

72

17

SZTE

A neurális glükóztranszporter 3 szerepének vizsgálata figyelem-hiányos hiperaktivitás-zavarban transzgenikus egérmodellen

A kutatás a neuronális glüköztranszporter 3 genomi variánsainak szerepét vizsgálja figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban, transzgenikus egérmodell kialakításával és fenotípusának meghatározásával.

Dr. Álmos Péter

12

18

MTA TKI

Humán agymintavétel, agyszövetbank folyamatos üzemeltetése

A humán agy mikrodisszekciós programját kibővítjük: biztosítani kívánunk megfelelő számú agymintát intézményi, hazai és nemzetközi kutatási programok számára.

Dr. Dobolyiné

Renner Éva

50

 

 

II. PILLÉR: Klinikai idegtudományi kutatások

 

Feladatok - kutatási projektek száma: 20

Eszközbeszerzés: 1 (II/20)

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 6

 

Fela-dat sor

szá-ma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése

Feladat szakmai tartalma

 

 

Vezető kutató

 

 

Megítélt támogatás

(MFt)

1

MTA TTK

A látókérgi intrinzik funkcionális konnektivitás, a figyelem és öregedés vizsgálata fMRI módszerekkel

A figyelmi szelekció és munkamemória agyi hátterét képező neurális hálózaton belüli intrinzik funkcionális konnektivitás jellemzése és öregedés során bekövetkező változásának feltárása

Dr. Vidnyánszky Zoltán

376

2

DE

Kognitív funkciók az antidepresszívummal és transzkraniális mágneses stimulációval kezelt depressziós betegeknél

A kognitív diszfunkciók változásának nyomon követése depressziós betegek akut fázisa és a remisszió között, valamint az antidepresszívum és a TMS kezelés kognitív funkciókra gyakorolt hatásának kiértékelése

Dr. Berecz Roland

54

3

DE

Agyi konnektom térképezése in vivo neuroimaging módszerekkel egészséges és patológiás állapotokban

Az agy kapcsolatrendszerének (strukturális konnektom) és aktivitási mintázatának (funkcionális konnektom) standardizált DTI és fMRI vizsgálata és a hálózatok jellemzése gráfelemzés alkalmazásával.

Dr. Berényi Ervin

81

4

DE

A neurovascularis kapcsolat vizsgálata tactilis stimuláció kiváltotta vizuális kérgi aktiváció során (Braille irás olvasása) vak és látó személyekben

Vakokban és látókban Braille írás olvasása során tanulmányozzák a látókéreg aktivációját és a kö-vetkezményes áramlásváltozást a látókérget ellátó arteriában. Cél a látókéreg szerepének vizsgálata.

Dr. Oláh László

45

5

DE

A préemptiv analgézia tanulmányozása experimentális és klinikai körülmények között

Célkitűzés annak megállapítása, hogy a beavatkozás előtti egyszeres dózisú diclofenac csökkenti-e a beavatkozást követő fájdalomérzetet experimentális körülmények között és craniotomiákat követően

Dr. Fülesdi Béla

45

6

DE

Korai atherosclerosis obstruktív alvási apnoe-ban

Az agyi arteriolák szintjén obstruktív alvási apnoe-ban a csökkent cerebrovascularis rezervkapacitás-CPAP hatást vizsgáljuk, míg a carotisok szintjén az éjszakai hypoxiás stressz-IMT-adipocytokinek összefüggését

Dr. Magyar Mária

37

7

DE

Korszerű agybank létrehozása a hazai idegtudományi kutatások elősegítésére; neurodegeneratív, traumás és cerebrovaszkuláris betegségek vizsgálata neuropathológiai módszerekkel

A ‘BrainNet Europe’ és a brit szövetbankolási módszerek hazai bevezetése, elterjesztése. Agy és gerincvelő részletes neuropathológiai feldolgozása, diagnosztikája; Neuropatholgiai referenciacentrum kialakítása

Dr. Hortobágyi Tibor

137

8

PTE

Traumás koponya-agysérülések: Enyhétől a súlyosig-állatkísérletes modellektől a kórházi ágyig

Különböző súlyosságú koponyasérülések vizsgálata állatkísérletes modelljeinkben és a kapott eredmények összevetése koponyasérült betegek klinikai paramétereivel.

Dr. Büki András

 

52

9

PTE

Klinikai agy térképezés

A nyelv alapjait képező agyi hálózat, autonóm központok és a jutalmazó rendszer feltérképezése

Dr. Janszky József

240

10

PTE

Mély agyi stimuláció: Egy új lehetőség a humán agy működésének megértéséhez

Mély agyi stimuláció hatásmechanizmusának vizsgálata intraoperatív elektrofiziológiai és in vivo funkcionális képalkotás segítségével. A
mozgászavarok (Parkinson-kór, disztónia és tremor) kezelésére alkalmazott neurostimulációs kezelési módszerek hatékonyságának és biztonságosságának növelése

Dr. Kovács N.

Dr. Balás István

36

11

PTE

Az ectopiás neuronok azonosítása és szerepének vizsgálata temporális lebeny epilepsziában

Ectopiás neuronok azonosítása temporális lebeny epilepsziás betegek agykérgében, és e neuronok epilepsziás hálózatban, és az epilepszia fenntartásában betöltött szerepének vizsgálata

Dr. Ábrahám Hajnalka

44

12

PTE

A szociális kogníció idegfejlődési háttere

A vizsgálat célja a szociális kogníció zavarainak és a minor fizikális anomáliák gyakoriságának meghatározása és képalkotó eljárásokkal idegrendszeri abnormalitások feltárása szkizofrén betegek hozzátartozói esetében

Dr. Tényi Tamás

28

13

SE

Bioelektromos képalkotás és agyi funkcionális konnektivitás vizsgálata

Nagydenzitású, 256-csatornás EEG képalkotó rendszer kialakítása és tesztelése pszichiátriai megbetegedésekkel összefüggő neurobiológiai folyamatok pontos időbeli és térbeli jellemzésére

Dr. Bitter István,

Dr. Czobor Pál

176

14

SE

Új antidepresszáns gyógyszercélpontok azonosítás

A NEWMOOD cohort további genotípizálása és GWAS, valamint egyéb kiegészítő vizsgálatok alap-ján a depresszió kialakulásában szerepet játszó új gének és gén x környezet interakciók azonosítása

Dr. Bagdy György

128

15

SZTE

Genetikai és funkcionális vizsgála-tok amyotrophiás laterális sclerozisban, a hosszú nem-kódoló RNS-ek szerepének vizsgálata az idegrendszerben és neurológiai betegségekben

Cél: a FUS, SETX és a C9ORF72-es gének vizsgálata és az azonosított mutációk funkcionális jellemzése, valamint a PRINS és más hosszú, nem-kódoló RNS-ek polimorfizmusainak, és funkciójának vizsgálata.

Dr. Széll Márta

40

16

SZTE

Új diagnosztikus liquor markerek azonosítása és jellemzése Alzheimer-kórban és a betegség prodromális stádiumában

A cél új diagnosztikus markerek keresése Alzheimer-kóros betegek, prodroma stádiumú betegek és kontroll személyek liquorának érzékeny proteomikai és lipidomikai módszerekkel történő összehasonlításával.

Dr. Kálmán János

60

17

SZTE

Epigenetikai faktorok és hosszú nem kódoló RNS-ek szerepének vizsgálata Parkinson-kórban

Cél az epigenetikai faktorok, elsősorban a DNS metilációs és hiszton acetilációs mintázat feltér-képezése, és hosszú nem kódoló RNS-ek szerepé-nek vizsgálata Parkinson-kóros betegekben

Dr. Vécsei László

Dr. Klivényi Péter

22

18

SZTE

Új diagnosztikus és prognosztikus biomarkerek azonosítása sclerosis multiplexes betegek agy-gerincvelői folyadékából

Igazolni kívánják, hogy az axonalis és neuronalis károsodás során az agy-gerincvelői folyadékba jutó fehérjék biomarkerként szolgálhatnak a súlyosság és a várható kórlefolyás megítélésében

Dr. Klivényi Péter

22

19

SZTE

A MERTK, TSP-1, BDNF, ACE és NOS3 polimorfizmus kapcsolata az időskori macula degenerációval és az Alzheimer-kórral.

MERTK, TSP-1, BDNF, ACE, NOS3 polimorfizmus vizsgálata Alzheimer kóros és időskori macula de-generációban szenvedők klinikai mintáiban.

Dr. Petrovszki Gorán

20

20

SZTE

Központi idegrendszeri betegségek neurofiziológiai biomarkereinek kutatására laboratórium létesítése*

A cél egyes neurológiai és pszichiátriai betegségek diagnosztikájában és követésében felhasználható biomarkerek azonosítására alkalmas laboratórium kialakítása és rendszerbe állítása.

Dr. Kincses Zsigmond Tamás

105

21

OKITI

Az epilepszia és az Alzheimer demencia kapcsolata

Alzheimer betegek Holter- és video-EEG moni-torizálása annak megítélésére, hogy átmeneti magatartászavaruk hátterében epilepsziás működészavar állhat-e.

Dr. Kamondi Anita

46

 

* Laboratórium felszerelése és rendszerbe állítása a pilléren belül, de nem kutatási projekt keretében!

 

III.PILLÉR: Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások

 

Feladatok - kutatási projektek száma: 10

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 6

 

Fela-dat sor

szá-ma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése

Feladat szakmai tartalma

 

 

Vezető kutató

 

 

Megítélt támogatás

(MFt)

1

MTA KOKI

Új gyógyszercélpontok mentális betegségekben

Multitarget purinerg terápiák az autizmus és egyéb neuropszichiátriai kórképek kezelésére

Dr. Sperlágh Beáta

116

2

MTA TTK

CNS könyvtár-szintézis méretnövelés, diverzitás tervezés- és növelés

A kidolgozott kémiára alapozottan a könyvtár vegyületeinek méretnövelése, a végtermékhez vezető reakció utak optimálása és a termékek teljes értékű jellemzése, in silico számításokkal történő diverziásnövelése és beépítése a könyvtár elemekbe.

Dr. Keserű György

280

3

PTE

Új farmakológiai stratégiák validá-lása a kognitív teljesítményt javító gyógyszerek transzlációs kutatásá-ban, kiemelten a glutamáterg és kolinerg neurotranszmisszióban ski-zofrénia és demencia modellekben

A kognitív funkciók javítása a glutamáterg és kolinerg transzmisszió együttes befolyásolásával patkány és főemlős demencia ill. skizofrénia-modellekben: vizsgálatok a neurontól a magatartásig.

Dr. Hernádi István

47

4

PTE

A TRPA1 receptor, mint potenciális gyógyszer célpont az idegrendszer degeneratív és gyulladásos beteg-ségeiben és kognitív zavarokban

A TRPA1 receptor szerepének felderítése neuro-degeneratív, és neuro-inflammációs mechaniz-musokban, különös tekintettel a központi ideg-rendszeri neuro-immun kölcsönhatásokra a glia- és idegsejtek között.

Dr. Pintér Erika

106

5

PTE

PACAP szerepe Parkinzon kórban

A PACAP és receptorai szerepének tisztázása Parkinson kór in vitro és in vivo modellekben

Dr. Reglődi Dóra

47

6

SE

Integrált genomikai és biokémiai vizsgálatok neurodegenerativ be-tegségekben molekuláris alapjainak megismerésére és új terápiás targetek fejlesztésére

Neurodegenerativ betegségekben (demencia és Parkinson kór) biokémiai és genomikai vizsgála-tok végzése, s az eredmények egybe-vetése a fenotípussal. A betegség molekuláris alapjainak kutatása és új terápiás targetek azonosítása.

Dr. Ádám-Vizi Vera, Dr. Molnár Mária Judit

296

7

SZTE

Új kísérleti modellek fejlesztése prokognitív vagy neuroprotektív hatású vegyületek tesztelésére

MERTK, TSP-1, BDNF, ACE and NOS3 polymorphizmus vizsgálata Alzheimer kóros és időskori macula degenerációban szenvedő betegek mintáiban (klinikai esettkontrollált tanulmány).

Dr. Fülöp Lívia

52

8

SZTE

Központi idegrendszerre ható neuropeptid- és peptid alapú antidepresszáns ágensek complex vizsgálata.

Vizsgálataink során a kísérleti állatok általános aktivitását testhőmérsékletét és szívfrekvenciáját mérjük, vizsgáljuk a neurotranszmitter kibocsá-tást, az anti-depresszáns hatást és a szorongást.

Dr. Tóth Gábor

Dr. Szabó Gyula

94

9

SZTE

Triptofán metabolitok és kinurénsav analógok kognitív hanyatlással járó idegrendszeri betegségekben

A cél a triptofán metabolitok, különösen a kinu-rénsav neurodegeneratív és öregedési folyama-tokban betöltött szerepének vizsgálata és kinu-rénsav analógok fejlesztése, amelyek terápiás eszközként szolgálhatnak neurodegeneratív és kognitív hanyatlással járó betegségekben

Dr. Zádori Dénes

44

10

RG

Kognitív hanyatlással járó neurode-generatív betegségek oki és tüneti terápiájára szolgáló gyógyszerek kutatása: új lehetőségek a demencia kezelésére

A gyógyszerjelöltek kiválasztása során in vitro, és in vivo farmakológiai szűrőrendszerekkel és nagy transzlációs értékű modelleken vizsgálják a megcélzott kognitív doménre kifejtett hatást.

Dr. Lendvai Balázs

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PILLÉR: Bionikai és Infobionikai kutatások

 

Feladatok - kutatási projektek száma: 6

Eszközbeszerzés kutatási projekten kívül: 1 (IV./4)

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 3

 

Fela-dat sor

szá-ma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése

Feladat szakmai tartalma

 

 

Vezető kutató

 

 

Megítélt támogatás

(MFt)

1

MTA TTK

MEMS érzékelők és beavatkozók vizsgálata agykutatási célokra.

A szilícium alapú elektróda specifikációinak és terveinek elkészítése, az elektródok kivitelezése, az elkészült eszközök tesztelése, in vitro és in vivo körülmények között.

Dr. Ulbert István

60

2/a

PPKE

Implantációs módszerek és rendszerintegráció

Optimális implantációs módszerek kidolgozása, valamint elektronikai- és optikai rendszerek integrációja

Dr. Ulbert István

81

2/b

ASIC tervezés

Feladatspecifikus integrált áramkör (ASIC) tervezés, valamint analitikai- és kontroll szoftver tervezése

Dr. Iván Kristóf

99

3

PPKE

Elektródarendszerek integrációja

Szilícium- és polimer alapú elektródarendszerek integrációja

Dr. Ulbert István

19

4

PPKE

Nagy értékű eszköz beszerzése*

"In vitro” és „in vivo” 3D két foton mikroszkóp és két foton mikroszkóp lézer beszerzése  

Dr. Iván Kristóf

201

5

OKITI

Aneurysmák áramlásmódosító kezelése

Aneurysmák áramlási viszonyainak és kezelésük áramlási következményeinek gyors szimuláció-jára alkalmas számítógépes rendszer fejlesztése, áramlásmódosító eszközök mechanikai tulajdonságainak optimalizálása

Dr. Szikora István

116

6

OKITI

Mikroelektronikai szenzorok, és aktivátorok fejlesztése neurobiologiai felhasználáshoz

Neurobiológiai kutatásban használható új típusú mikroelektronikai eszközök fejlesztése biológiai jelek érzékelése, és a neuronhálózatok működé-sének befolyásolása céljából

Dr. Ulbert István

31

7

OKITI

Epilepszia sebészetben alkalmazható biomarkerek és a „closed loop” neurostimuláció: komplex, integrált elektro-fiziológiai és képalkotó vizsgálat

Komplex elektrofiziológiai és képalkotó kutatás, célja az epilepsziás rohamokért felelős agy-területre jellemző biológiai jelek, "biomarkerek", azonosítása, és minél pontosabb ábrázolása, hatékonyabb epilepsziasebészeti, és agyi ingerlési metódusok kidolgozása érdekében.  

Dr. Fabó Dániel

190

 

* Képalkotó eszköz beszerzése és rendszerbe állítása a pilléren belül, de nem kutatási projekt keretében!

 

 

 

 

V. PILLÉR: Társadalmi kihívások

 

Feladatok - kutatási projektek száma: 4

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 3

 

 

Fela-dat sor

szá-ma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése

Feladat szakmai tartalma

 

 

Vezető kutató

 

 

Megítélt támogatás

(MFt)

1

MTA KOKI

Az agyi megbetegedések társadalmi és egyéni terheinek vizsgálata

A neurológiai megbetegedésekre vonatkozó adatbázisok egészség-gazdaságtani kutatása, néhány kórkép esetében az innovatív terápiák alkalmazásának multidiszciplináris vizsgálata betegek bevonásával

Dr. Oberfrank Ferenc

67

2

DE

Vérzéses stroke surveillance rendszer kialakítása

Egy Országos vérzéses Stroke Surveillance rendszer kialakítása, ami lehetővé teszi az adatok gyűjtését, elemzését és disszeminálását a Nemzeti Vérzéses Stroke Atlasz formájában

Dr. Zsuga Judit

57

3

DE

Agydaganatok molekuláris epidemiológiai vizsgálata

Az agydaganatos betegek kezelésének effektivitása csak tumorspecifikus, egyénre szabott onkoterápiával javítható. Célunk az ehhez szükséges epidemiológiai adatgyűjtés, molekuláris kutatás és ezek eredményeinek együttes elemzése

Dr. Klekner Ákos

50

4

OKITI

Komplex klinikai, szociológiai és egészség-gazdaságtani kutatás a magyarországi epilepszia műtöttek és neuromodulációs terápiában részesültek körében

Neuromodulációs terápiában, és epilepszia műtétben részesülők komplex klinikai, szociológiai egészség-gazdaságtani felmérése, családra, betegre háruló teher, társadalmi (re)integráció lehetőségei és akadályai

Dr. Erőss Loránd

17

 

 

 

 

Pillérre nem bontott eszköz beszerzés az ’A’ Alprogram keretében

 

Fela-dat sor

szá-ma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése

 

 

Megítélt támogatás

(MFt)

1

SE

Nagy értékű eszköz beszerzés

276

2

OKITI

Nagy értékű eszköz beszerzés

200